De kijk van de kardinaal op kerk en samenleving.

Op zaterdag 28 januari 2023 verwelkomen we kardinaal De Kesel.  Je bent welkom in De Zindering vanaf 9 uur 30 voor een kop koffie.  Vanaf 10 uur luisteren we naar de kardinaal.  We sluiten de voormiddag af met een drankje, een babbeltje en een knabbeltje.  Een organisatie van De Zindering en de pastorale eenheid OLV van Groeninge (brondag).

De kardinaal blikt terug op wat was tijdens de acht jaar waarin hij nu al aartsbisschop is.  Echt niet de gemakkelijkste jaren.

Maar de kardinaal kijkt ook naar het nu en de toekomst. Hoe zoekt de kerk anno 2023 haar plaats in een geseculariseerde samenleving ?  Hoe gaat de kerk de dialoog aan met de moderne cultuur en mensen van vandaag ? Hoe kan de kerk, het evangelie, het beste doorgeven aan volgende generaties ?  Hoe kijkt de kardinaal aan tegen de synodale weg die de huidige paus, in het spoor van Vaticanum II, verder uitbouwt ? Is dit een fundamentele verandering in de kerkstructuren ? Hoe geraakt de kerk uit de impasse van clericalisme om meer authentiek Kerk te zijn, een gemeenschap waarin vrouwen gelijkwaardig zijn, waar echt samen beleid wordt gemaakt, naar elkaar wordt geluisterd. Maar vooral ook hoe kunnen we als kerk in onze pluralistische en hyperdiverse samenleving het evangelie tot uitgangspunt maken van ons handelen en ons leven ?

Inschrijven :

zinderingkortrijk@gmail.com (voor 24 januari 2023)

toegangsprijs : 10€ – 5 € voor jongeren en studenten

Kardinaal De Kesel

Zinderende vastengesprekken

In gesprek over vernieuwende vormen van kerk-zijn. Vijf concrete verhalen

Al vier jaar komen op vrijdagavond een aantal mensen uit het Kortrijkse samen in De Zindering voor een Zinderend vastengesprek. Telkens weer deugddoend en inspirerend ! telkens zetten we een thema in de kijker, een thema dat meerdere mensen in onze gemeenschappen inspireert en beroert.

Na de barmhartigheid en de duurzaamheid willen we dit jaar getuigen aan het woord horen die werken aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Over secularisering en wat het teweeg brengt, over nieuwe stromingen in theologie en bijbelwetenschap kan er heel veel worden verteld.

Hoe zinvol ook, dat gaan we nu niet doen…

We willen wel luisteren naar christenen van vandaag die leven en werken vanuit een eerlijk engagement om het evangelie verder te laten gaan. In hun concrete leven, in hun eigen parochie of leefgemeenschap. Met vallen en opstaan, met tegenslagen en af en toe wat succesjes … We zoeken het ook niet ver. We gaven de voorkeur aan mensen uit Kortrijk, Brugge (en eentje uit Brussel)

We laten ook diverse aspecten van het kerk-zijn aan bod komen : jongeren, liturgie en kerkgebouw, de pastorale klemtonen in onze pastorale eenheid, zorgen voor mensen op de vlucht, linken met onderwijs.

Daarnaast nodigen we jullie uit om van de vrijdag ook een echte vastendag te maken. Een dag waarop we proberen te leven vanuit “genoeg”. Een dag waarop we ook echt vasten en samen in de avond samenkomen voor soep en een eenpansgerecht. Maar natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar de vijf concrete verhalen.

11 maart om 19u30- Tine Deleeuw van de Sint-Michielsbeweging (Kortrijk):

Kerk met en voor jongeren

18 maart om 19u30 – Koen Decorte vanuit Yot en De Lier (Brugge):

Anders met het kerkgebouw en met de liturgie omgaan

1 april om 19u30 – Geert Morlion en teamleden (pastorale eenheid OLV van Groeninge, Kortrijk)

De missietekst van de pastorale eenheid en hoe we dat vertalen in enkele concrete initiatieven.

25 maart om 19u30 – spreker nog te bevestigen

Barmhartigheid op een eigentijdse manier – opvang van vluchtelingen

8 april om 19u30 – Bart Deprez (Incaperoom, Roeselare):

Een eigenzinning onderwijsproject over de verschillende levensbeschouwingen

Vrijmoedig in gesprek met bisschop Johan Bonny !

Vrijmoedig in gesprek met bisschop Johan Bonny

Sint-Maartenskerk13 januari om 19 uur 30

Tickets aan 10 € ( 5 € voor studenten en 2 € voor de houders van een uit-pas )

Inschrijven via zinderingkortrijk@gmail.com

De bisschop van Antwerpen, mgr. Johan Bonny, schreef een boekje met als titel “overeind komen met Petrus”.  Wat kunnen wij als christenen vandaag leren van Petrus en Johannes.  Hoe kunnen ook wij vrijmoedig leren spreken en leven vanuit het verhaal van Jezus en zijn God.

We kennen de bisschop als een moedig man die geen blad voor de mond neemt, ook niet in dit boek.

Een leesgroepje binnen de Zindering las de voorbije maanden dit boekje en distilleerde hieruit een aantal al even vrijmoedige vragen.

We zijn dan ook heel blij dat we met hem rechtstreeks in gesprek kunnen gaan.

Iedereen is van harte welkom: de trouwe gesprekspartners uit de leesgroep, iedereen die zich betrokken voelt bij de kerk in Kortrijk én alle kritische medestanders die gewoon benieuwd zijn om de ideeën van de bisschop te leren kennen.

Kan de kerk van nu iets leren van de eerste kerk ? Welkom op de leesgroep “Overeind komen met Petrus”

Kan de kerk van nu iets leren van de eerste kerk ? Welkom op de leesgroep “Overeind komen met Petrus”

Waarom dit initiatief ?

In heel wat gesprekken met kerkgangers en met vrijwilligers klinkt een grote zorg door over de toekomst van het christendom en van de kerk. Die vragen zijn niet zomaar theoretische vragen. Ze komen bij vele gesprekspartners voort uit een stevig engagement om het verhaal van Jezus van Nazareth verder te laten leven. Om mensen aan te spreken vanuit de waarden van het evangelie. Om het evangelie te leggen op de realiteit van onze seculiere samenleving. Maar tegelijk ervaren we een verlammende onmacht om geloofservaringen te delen. Om over onze kijk te spreken in een taal die mensen van vandaag verstaan ….

Net als de bisschop van Antwerpen mgr. Bonny stellen velen vast dat de westerse kerk een doorstart nodig heeft en op zoek moet gaan naar nieuwe en aansprekende woorden. In Tertio (19 mei 2021) zegt de bisschop daarover het volgende : “We hebben een nieuwe taal nodig. Niet zomaar treffende woorden … maar een taal die toelaat om met elkaar in dialoog te gaan over wat bijna onbespreekbaar is… Taal en dialoog verhouden zich als een kip en het ei. Om een nieuwe taal te vinden moeten we met elkaar in gesprek gaan. En om met elkaar in gesprek te gaan, hebben we een nieuwe taal nodig.”

De Zindering neemt die uitdaging in het volgende werkjaar op. We proberen tijdens de vierde leesgroep op rij met elkaar te spreken over geloof en dit aan de hand van het boekje van mgr. Bonny, “Overeind komen met Petrus”. De bisschop zoekt een aanknopingspunt bij de eerste kerk waarover de handelingen van de apostelen vertellen. Wat kan de kerk vandaag leren van Petrus en de andere apostelen ? en wat doet dat met ons? Ieder hoofdstuk bestaat daarom uit twee delen. Mgr. Bonny maakt daarbij pastorale keuzes vanuit de vraag : wat boeit mij ? wat zet mij aan het denken ? wat wil ik delen uit met anderen en welk woord lijkt wel voor ons bedoeld ? In het tweede deel van elk hoofdstuk antwoordt de bisschop zelf op vragen van een fictief personage (de ongeletterde “lepelsnijder”). Dat vanuit de overtuiging dat inzichten tot stand komen vanuit gesprek tussen mensen die ieder op hun manier met de werkelijkheid omgaan.

Aanpak

We lezen samen een aantal hoofdstukken en wisselen uit wat we geleerd hebben, wat we treffend vinden, wat we herkennen, waar we vragen bij hebben, hoe we dingen zelf ervaren. Een aanpak waarin echt iedereen kan meespreken en aan bod komen, … Aarzel dus niet om mee te doen. Wil je gewoon komen luisteren, ook dat kan. Het verhaal, de ervaringen en de vragen van iedereen zijn welkom.

In gesprek met de bisschop zelf

We verzamelen ook vragen die we aan de bisschop zelf kunnen stellen op donderdag 13 januari in de Sint-Maartenskerk. Want mgr. Bonny heeft ook toegezegd om samen wat dieper in te gaan op het boek en met ons in gesprek te gaan over vragen die hierover leven bij ons. Noteer die datum alvast in je agenda !

Concreet :

Welkom op

vrijdag 8 oktober,

12 november,

10 december om 19 uur 30 in De Zindering.

we ronden af uiterlijk om 21 uur 30.

Inschrijven via zinderingkortrijk@gmail.com Wie wil, kan het boekje ook bestellen via De Zindering. kostprijs : 20 €.

In gesprek met bisschop Johan Bonny, donderdag 13 januari, Sint-Maartenskerk, 19 uur 30.

Vastentijd 2021: : Zinderende vastengesprekken en Vastenwandeling

 

Zinderende vastengesprekken

Doe je mee met de Zinderende vastengesprekken op vrijdagavond 12, 19 en 26 maart.

We verwelkomen Ann Maes (broederlijk delen), Saar Vanwalleghem (stadsboerderij) en Stan Van Mierlo / Kathleen Vandamme (heerlijkheid van Heule) die vertellen hoe zij invulling geven aan duurzaamheid.

We doen dit via Zoom om 19 uur 30 (tot 20 uur 30).  Wil je deelnemen ? Geef een seintje via zinderingkortrijk@gmail.be

Vastenwandeling

Wil je ontdekken hoe armoede en zorg voor mensen in armoede te zien zijn in het beeld van onze stad ? Dan kan je dat ontdekken in een stadswandeling die we voor jou hebben uitgestippeld.

Armoede is al vele jaren een realiteit maar ook solidariteit met mensen in armoede is dat ook.  Deze wandeling wil je laten zien hoe mensen door de eeuwen heen armoede hebben beleefd. Maar ook wat mensen hebben gedaan om aan de kant te gaan staan van mensen in armoede en om samen met een nieuw perspectief te zoeken.

Zes “hotspots” in de stad  vertellen iets over dat verhaal.  Elke plek belicht een aspect van armoede én de strijd daartegen: concrete hulp van mens tot mens én een structurele aanpak, onderwijs, kredietverlening, zorg voor zieken, consumptie, tewerkstelling, wonen en eerlijke handel.

De zorg voor mensen in armoede is vandaag een verhaal van vele partners: stadsdiensten, zorginstellingen, vrijwilligersgroepen. Hierin nam en neemt de kerk ook haar rol op.

De wandeling start aan de ingang het Begijnhof (toeristisch centrum). Je kan een vaste route volgen maar evenzeer starten waar je wil. De zes  “hotspots” staan aangeduid op het plannetje midden in de folder. De wandeling telt

ongeveer 8000 stappen en duurt anderhalf tot twee uur.

Welkom op zaterdag 13 maart, 20 maart en 27 maart van 13.30 uur tot 17 uur.

Deze wandeling maakt deel uit van het vernieuwingsproject “Space for Grace” waar onze eenheid aan meedoet.  In Kortrijk werken we aan projecten die bijdragen aan “duurzaamheid” in de samenleving: duurzame relaties tussen mensen, duurzaam samenleven en duurzaam omgaan met de planeet.

Space for grace in Kortrijk zet in op duurzaamheid maar ook op vernieuwde verbindingen tussen mensen.  Ook in Coronatijd mag je buiten contact leggen met drie andere mensen.  Is dit geen kans om vrienden of bekenden uit te nodigen die je al lang niet meer zag ? Wie graag een wandelbuddy wil (of wil zijn), kan contact opnemen met cynthia (par.ass.olvgroeninge@gmail.com)

 

 

Wat biedt het najaar 2020 ?

Na de onderbreking van onze activiteiten door de Coronacrisis, starten we in het najaar enkele activiteiten op. We doen dat met respect voor alle voorschriften van de overheid om veilig te kunnen samen komen.

Kan je er -omwille van gezondheidsredenen of andere omstandigheden niet bij zijn en zou je toch graag deelnemen aan een of andere activiteit:

neem dan zeker contact met ons op : zinderingkortrijk@gmail.com met vermelding van je telefoonnummer. We onderzoeken dan de mogelijkheden om je via de PC (zoom) toch te laten deelnemen.

Leesgroep over duurzaamheid 

Binnen de LPP van Sint-Maarten in samenwerking met De Zindering organiseren we in het najaar weer onze vrijdagse leesavonden en gaan met elkaar in dialoog over wat duurzaamheid kan betekenen.

Want het is niet meteen zo duidelijk wat duurzaam leven kan betekenen voor ons ?  of wat dat met ons christen-zijn te maken heeft.  De paus zelf zet ons hierbij op weg.  Als we de encycliek Laudato Si, een encycliek  lezen dan merken we dat paus duurzaam leven een kernwaarde vindt van christelijk leven. Want duurzaamheid is hetzelfde als zorgen voor alles wat deel uitmaakt van de schepping (de natuur, mensen, dieren) nu maar ook voor toekomstige generaties.

Deze encycliek is vernieuwend en uitdagend: ze wordt een nieuw rerum novarum genoemd !

 

Het boek

We lezen samen het boek van Alfred Slomp. Het groene normaal. Samen opstaan voor duurzaam leven. Het is een bijzonder toegankelijk en concreet boek waarin een aantal christenen vertellen vanuit welke bezieling zij proberen duurzaam te leven en welke bijbelfragmenten hen daarbij richting geven.  Je kan het boek zelf rechtstreeks bestellen of via De Zindering.

Meer info over het boek en het opzet : https://www.hetgroenenormaal.nl/

 

Praktische info

we komen samen in de grote zaal van De Zindering (daar kunnen we de coronamaatregelen goed respecteren) op vrijdag 23 oktober (19 uur 30); 20 november (19 uur 30); 11 december (19 uur 30), 15 januari (19 uur 30); 12 februari (19 uur 30).

Inschrijven

zinderingkortrijk@gmail.com met opgave of je het boekje via De Zindering wil bestellen

De kijk van de kardinaal op kerk en samenleving.

 

Op zaterdag 28 januari 2023 verwelkomen we kardinaal De Kesel.  Je bent welkom in De Zindering vanaf 9 uur 30 voor een kop koffie.  Vanaf 10 uur luisteren we naar de kardinaal.  We sluiten de voormiddag af met een drankje, een babbeltje en een knabbeltje.  Een organisatie van De Zindering en de pastorale eenheid OLV van Groeninge (brondag).

De kardinaal blikt terug op wat was tijdens de acht jaar waarin hij nu al aartsbisschop is.  Echt niet de gemakkelijkste jaren.

Maar de kardinaal kijkt ook naar het nu en de toekomst. Hoe zoekt de kerk anno 2023 haar plaats in een geseculariseerde samenleving ?  Hoe gaat de kerk de dialoog aan met de moderne cultuur en mensen van vandaag ? Hoe kan de kerk, het evangelie, het beste doorgeven aan volgende generaties ?  Hoe kijkt de kardinaal aan tegen de synodale weg die de huidige paus, in het spoor van Vaticanum II, verder uitbouwt ? Is dit een fundamentele verandering in de kerkstructuren ? Hoe geraakt de kerk uit de impasse van clericalisme om meer authentiek Kerk te zijn, een gemeenschap waarin vrouwen gelijkwaardig zijn, waar echt samen beleid wordt gemaakt, naar elkaar wordt geluisterd. Maar vooral ook hoe kunnen we als kerk in onze pluralistische en hyperdiverse samenleving het evangelie tot uitgangspunt maken van ons handelen en ons leven ?

Inschrijven :

zinderingkortrijk@gmail.com (voor 24 januari 2023)

toegangsprijs : 10€ – 5 € voor jongeren en studenten